STATUT

Stowarzyszenie KOMPLET

Stowarzyszenie KOMPLET jest stowarzyszeniem zwykłym, non-profit, które prowadzi prymarny projekt DOMIE.

Adres:

św. Marcin 53A, 61-806 Poznań, Poland.

Stowarzyszenie KOMPLET

Stowarzyszenie KOMPLET jest stowarzyszeniem zwykłym, non-profit, które prowadzi prymarny projekt DOMIE.

Adres:

św. Marcin 53A, 61-806 Poznań, Poland.

3. Cele Stowarzyszenia:

Cele Stowarzyszenia:

A) Propagowanie, wspieranie, promowanie działalności w zakresie kultury, a w szczególności sztuki współczesnej w Polsce i na świecie.

B) Wspieranie twórczyń i twórców, początkujących i profesjonalnych, którzy należą do grup zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

C) Wspieranie postaw społecznie zaangażowanych wśród pracowników i pracownic kultury i sztuki.

D) Wspieranie i dbanie o równe płace.

E) Współpraca międzynarodowa w celu promocji sztuki i kultury osób należących do społeczności DOMIE oraz wzajemnej edukacji i rozwoju.

F) Tworzenie warunków rozwoju twórczości adeptek i adeptów sztuki: udostępnianie przestrzeni na rzecz pracowni twórczych, eksperymentalnych, magazynowych.

G) Popularyzacja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych dla potrzeb lokalnych.

H) Promowanie praktyk artystycznych z pogranicza wielu dziedzin i kultur.

I) Dbanie i remont budynku siedziby Stowarzyszenia KOMPLET

J) Promowanie praktyk artystycznych bezpośrednio przyczyniających się do rewitalizacji budynku.

K) Dbanie i rewitalizacja terenu należącego do budynku przy ul. św. Marcin 53A.

L) Rozwijanie i współpraca z miejscowymi centrami kultury i tworzenie wspólnych, tymczasowych unii.

Ł) Queerowanie homogeniczności społeczeństwa Polskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

A) Tworzenie interdyscyplinarnej platformy umożliwiającej wymianę myśli i doświadczeń w kwestii

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

B) Udostępnianie przestrzeni na pozaszkolne formy edukacji artystycznej i muzycznej.

C) Organizowanie warsztatów, wykładów, prezentacji, wystaw, koncertów.

D) Tworzenie przestrzeni otwartej oraz semi-publicznej o charakterze intermedialnej pracowni twórczej ze zróżnicowaną i zmienną dynamiką jednostkową.

E) Organizowanie wystaw, dyskusji, koncertów, pokazów filmowych twórczy) i twórców należących do

grup zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

F) Tworzenie publikacji i angażowanie lokalnej społeczności do partycypacji i bezpośredniego współdziałania.

G) Zapraszanie gości z innych krajów, obrębów kulturowych i językowych. Tłumaczenie treści udostępnianych poprzez DOMIE na przynajmniej jeden język obcy.